Gotras & Kashmiri Surnames

Mohit Sapru Posted On :
5 min, 979 words

Categories: Kashmir

Home > Posts > Gotras & Kashmiri Surnames

In Hinduism the word β€œGotra” could be considered as equivalent to a β€œclan”. It means lineage in Sanskrit. It refers to an unbroken lineage of male descendants from a common male ancestor. For Hindus, Gotra is of importance especially at times of marriages and also when conducting religious ceremonies. Generally a marriage within the same Gotra is not permitted by custom. When a person says he is β€œUpmanyu Kaushik” gotra, he means he traces his ancestry to the ancient sage Vishvamitra by unbroken male descendants. Surnames & gotras are different from each other in the sense that surnames may reflect traditional occupation, some important family characteristic, place of residence etc, whereas gotra reflects ancestral male lineage.

Below is list(source: Kashmiri Almanac-Kashmiri Vijeyeshwar Panchang) of many kashmiri surnames & their gotras.
Please feel free to contact the author in case of any amendments or additions.

Dattatreya – Koul, Nagari, Jinsi, Jalali, Watal, Sultan, Ogra, Aima, Moza, Daunat, Tota, Basih, Kissu, Mandhal, Sangari, Rafiz, Balav,Drabi, Bamzai, Sharga
Upma – Revu
Doha – Razdan
Kanth Daumya – Razdan, Wangni, Muju, Sher
Swamin mudgli – Zabeh, Razdan, Mushran, Channa, Kanth, Khazanchi, Hast, Valav, Monga, Devani, Jattu, Zotan, Pout, Shora, Lala (Razdan)
Swamin gautam – Gurutu, Razdan, Thaplu, Naqeb, Tehlachar, Kak, Labru, Parman, Zarmi, Padura, Langar, Changru, Khosa, Kakapori, Badam, Raina, Qazi, Challu, Pyala
Swamin gautam logaksh – Jokhu,Razdan
Swamani Bhardawaj – Tikku, Munshi, Kahar, Miskeen, Ghadiyali, Bazari, Khan
Paldev vaas gargyey – Shivpuri, Pandit, Malla, Pattu, Mirkhor, Kadalbujju, Kokru, Hangru, Pandit(thuthu), Bhavnu, Bakaya, Khushu, Kitchu, Misri, Khar, Mam
Pat saas Kaushik – Ganju, Kuchru, Solu, Jattu, Ambardar, Kuli, Vaishnavi, Brabu, Musalman, Kapan, Wanchu, Miya, Jawansher, Jalla, Panju, Mattu, Fotedar
Devpat Samin – Upmanyu, Kaushik, Shivpuri
Devpat Upmanyu – Khosu, Mewa, Pandit
Bhav Kapishthal upmanyu – Wani, Khan
Samin Vaas Upmanyu – Dullu
Rajparashar – Razdan
Swamin vaaas upmanyu – Bhat, Wali
Swamin Upmanyu – Giggu
Kash Upmanyu – Bhat
Bhootvas upmanyu logaksh – Peshin, Zalpuri, Thakur
Rajbhoot Logaksh Deval – Bhan
Ratri Bhargava – Zithshu
Bhoot Logaksh Dhomya Gautam – Handu
Devsamin Gautam Kaushik Mudgalya Bhardawaj – Pandit, cukil
Swamin Mudhgaliya Parashar – Geeru
Swamin Vaas – Tufchi
Warivas – Sahni
Vashisth Gargeya – Pandita
Swamin Kaushik – Thakar, Watal
Swamin Bhargava – Bali, Batav
Swamin Kaushik Bhardawaj – Bhat, Kokru
Swamin shandelya – Pandit, Vaas
Swamin Vaas Atreya – Thussu, Ghazi, Waza
Swamin Gautam Atreya shalan Kotass – Raina
Swamin Gautam Atreya – Cholu
Swamin Kanth Kashyap – Labru
Swamin Gargeya – Machama
Swamin Gan Bhoshak – Paveh
Swamin Gautam Bhardawaj – Kamdha
Swamin Vaas Logaksh – Taav
Dharbhardawaj – Dhar, Trisal, Misri, Jawansher, Kandhari, Thalchur, Othu, Turki, Waguzari, Bangi
Vashisht Bhardawaj – Bhat, Hakhu, Handoo
Dev Bhardawaj – Bhat, Mhad, Kallu
Sharman Bhardawaj – Bhat
Dev Baraj Kaushik – Deva
Shandilya Bhardawaj – Bhat
Nand Kaushik Bhardawaj – Bhat
Kaushik Bhardawaj – Bhat
Shandli – Kar
Chand Shandli – Sadhu
Varshandli – Jogi
Varvasak Shandli – Safaya
Vardev Shelan Kapi – Mota
Mitr Shandli – Sayd
Dev Shandli – Batphool
Raj Shandli – Vakh
Sam Shandli – Bhat
Swamin Rishi Kani Gargeya – Kaul, Kamzhat
Shelan Kautas – Telvan, Kaul, Mukku
Kauts Atreya – Bhat, Razdan
Rajdhatt Atreya Shalan Kautas – Bhat
Sharman Atreya – Gadhu
Bhav Atreya – Wariku
Swamin Warshikran – Katju, Kaw, Chouthai
Bhav Kapishithl – Kaw
Ratr Vishwamitr Agasth – Trakru, Mattu
Dhar Keshtal – Ladav, Bhat
Kanth Kashyap – Wasav, Razdan, Bhat
Mitr Kashyap – Bhat, Kheda
Dhatsharman Kanth Kashyap – Bradu, Raina
Dev Kashyap Mudhgalya Kashyap – Bradu
Dev Kashyap Mudhgalya Gautam – Aakhan
Swamin Bhargava Bhardawaj Aus Atri – Kallu
Dev Gargi – Bahan
Dev Vashisht – Akbhalu
Dev Kauts Atreya – Badgami
Dev Vishwamitr Varshigan – Wangoo
Dev Gautam – Bhat
Dev Kath Kashyap – Kar
Dev Logaksh – Pandit, Santapori
Dev Kaushik – Bhat
Arth Varishan Shandalya – Chaudhari
Kaushik – Bhat
Pat samin Kaushik dev ratr parvar – Pandit, Vayil
Vashisht – Bhat, Rangateng
Ratr Vishwamitr Agasth – Pandit
Kar Chand Shandliya – Chaudhari, Kar
Mitra Kaushik – Pandit
Sharmatakauts – Bhat, Sas
Dhatvas – Kahaar
Vashisht Swamin Mudhgalya – Bhandari
Ishwar Shandilya Kaushik – Rawal, Nakhasi
Dhat Dhat Shelan Kauts – Bhat, Sathu, Kasba, Malik, Kahkashu
Ratr Varshgan – Kotar
Parashar – Pachih
Aatr Bhargav – Happa
Bhoot Logaksh – Pandit
Raj Vashisht – Shanglu
Dhat Varshiman – Sanar
Rishi Kaushik – Kashkari
Rishi Kavigarg – Zaroo
Samvas Gargh – Bhat, Sam
Nand Kaushik – Bhat
Swamin Mudhgaliya – Madan
Swamin Haswasi – Khan, Katu
Bhav Kapishthal – Radu,Kalla, Sapan, Lattu, Kattu, Wantu, Chur, Chudhar,Geeru, Hakin, Wangnu,Shav
Bhav Kapishthal Upmanyu – Katharu
Swamin Vas Logaksh – Chathu
Dhar bhardawaj – Zangam
Bhoot Upmanya – Khirabri, Braru, Saidha, Uppal
Swamin Atreya – Shaal, Handu, jadwaali, sik, chak
Shandaliya – Shayir
Swaminvaas Gargi – Sum,Nand, Gadhwa, Datt, Halmat, Langoo
Swamin Ghosh Vas Upmanyu – Chaku
Sharman Kauts Atreya – Ragu, Nand, Gadhwa, Datt
Dev Parashar – Yachh
Kanth Daumya – Kaw, Bredh
Dhar Varshiman – Safaya, Bakshi, Kuchru, Shali
Dhar Kapishthal Upmanyu – Meech
Mitra Swamin Kaushik Atreya – Pandit, Handu
Vasudev Palgargya – Patwari
Pat swamin Kaushik – Kanna, Kitru, Darbari,Wali, Ganhar,Saraf,
Rishikany Gargeya – Goja
DevBhardwaj – Mawa, Gadru
Vashisht Vishwamitr – Trakru
Swamin Gautam – Taimini
Upmanyu Kaushik – Sapru
Nand Gautam Kashyap – Bhat
Raz Kaushik – Bhat
Upmanyo Logakshi – Dhobi, Karihaloo
Ghosh Vachya Upmanyu – Pandita
Devdat Gautam Kaushik Bhardawaj – Pandit
Shalakayan – Pathwari
Ratn Kawach – Raina
Raj Parashar – Razdan
Karshandalya – Shishu
Devkashyap – Chatta
Ratr Vishwamitr Vasishth – Trakru
Dhar Shalkya – Dhar
Kaal – Maatu, Bhindru(mattu)
Devshandilya – Jaan, Teenglu
Swamin Vashisht – Kothedar
Dhar Kapishthal Manav – Bhootnath, Jyotshi
Vishnu Atreya – Bhan
Vishwa mitr Agasthya – Razdan
Samanth – Hakhu

Share: